ผู้บังคับบัญชาปัจจุบันพลตรี อภิศักดิ์  สมบัติเจริญนนท์
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ดำรงตำแหน่ง  1 ตุลาคม พ.ศ.2559 - ปัจจุบันพันเอก กิตติ  คงสมบัติ
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


พันเอก อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ