ประชุม รับการตรวจราชการในหน้าที่จเร ประจำปี 2561

    

            26 มี.ค.61 เวลา 0900  ประชุม รับการตรวจราชการในหน้าที่จเร ประจำปี 2561 ของ สปท.และ นขต.สปท. ระหว่าง 26-29 มี.ค.61 โดยมี พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง จเร.ทหาร เป็นประธานฯ