เชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์_รุ่นที่_12_ประจำปี_2562

               

                ด้วย ศศย.สปท. จะเปิดการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 12 ประจำปี 2562 ห้วงระหว่างเดือน พ.ย.61 - มี.ค.62 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นนักยุทธศาสตร์สามารถประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  ความรู้หลักการ และสามารถจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการทหารและความมั่นคงรวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บังคับบัญชาได้ โดยผู้เข้ารับการศึกษาฯประกอบด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ (ชั้นยศ พ.ท. หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ข้าราชการพลเรือน และรัฐวิสาหกิจ(ระดับ 7 ขึ้นไป) ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 50,000.- บาท (บก.ทท. สนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับส่วนราชการที่ สังกัด กห.)

                ขอเชิญชวนท่านที่มีความประสงค์ที่จะส่งข้าราชการในสังกัดเข้ารับการศึกษา กรุณาแจ้งให้ ศศย.สปท.ทราบ ภายในวันที่ 7  มิ.ย.61  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดการศึกษาต่อไปรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาประสานกับ พ.ต.หญิง เฉลียว  เหมหงษ์ ประจำ ผธก.กสน.ศศย.สปท. หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 2275 5715 โทร.ทหาร 5035104 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8265 4099 E-mail : liew2534@hotmail.com