ศศย.สปท. จัดการประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 โดย พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธาน(แทน ผบ.สปท.)ศศย.สปท. จัดการประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 โดย พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธาน(แทน ผบ.สปท.)

เรื่อง "การเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนเครือข่ายด้านความมั่นคง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สปท. / 20 เม.ย.61