จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)

    จากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ทำให้ปรากฏภัยคุกคามทั้งแบบ (Traditional Threats : TTs) และภัยคุกคามไม่ตามแบบ (Non-Traditional Threats) ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ภัยคุกคามด้านระบาดวิทยา ภัยคุกคามด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนภัยพิบัติธรรมชาติ โดยภัยคุกคามเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในทุกด้านทั่งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้เชื่อมโยงโลกไว้ด้วยกันทั้งหมด ทำให้ช่องว่างของขอบเขตรัฐถูกหลอมจนยากที่จะแยกพรมแดนได้ชัดเจน เรื่องภายในประเทศหนึ่งกลายเป็นมีผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ปรากกฎการ หรือสิ่งปัญหาในสิ่งต่างๆ จึงไม่เป็นเพียงเรื่องเฉพาะในประเทศหนึ่งอีกต่อไป แต่กลายเป็นประเด็นร่วมกันทั่งโลก ด้วยเหตุผลนี้ ประเทศไทยจึงมิอาจหลีกหนีไปจากความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกไปได้จึงต้องมีการปรับตัวให้พร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายรูปแบบใหม่ต่าง ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อพลังอำนาจของชาติและความมั่นคงของประเทศ