เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการอุทกภัยของกองทัพไทย

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการอุทกภัยของกองทัพไทย

        การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของโลกที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างลวดเร็ว สูญเสียสมดุลของระบบนิเวศ มีการเพื่อของปริมาณก๊าชเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศอันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming) ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ก่อให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้โลกเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆมากมาย