สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ครั้งที่ ๑/๖๐ เรื่อง “แนวทางการแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน”

สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ครั้งที่ ๑/๖๐ เรื่อง “แนวทางการแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน” วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ (๑) รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (๒) รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๓) รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (๔) นายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ (๕) นายระวี รุ่งเรือง  นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ