สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ”

สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ” เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. โดยมี พ.อ.กิตติ คงสมบัติ รอง ผอ.ศศย.ฯ เป็นประธานฯ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลสำคัญ


รายละเอียดตามเอกสารแนบ