• Facebook
  • ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานวิชาการ "ขัตติยนารีแห่งสยาม" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗๐๐-๑๑๔๕ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม จัดโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (หากท่านใดสนใจร่วมงาน รบกวนลงทะเบียนก่อนเข้างาน เนื่องจากที่นั่ง และของระลึกมีจำนวนจำกัดคะ ติดต่อที่เบอร์ ๐๘๖-๐๙๙-๖๒๐๔, ๐๒-๒๗๕-๕๗๑๕) ...หมายเหตุ : มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต

ประวัติหน่วย

ประวัติการจัดตั้งหน่วย :  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (ศศย.) 
 

ประวัติการจัดตั้ง และวันสถาปนาหน่วย


เมื่อปี ๒๕๒๐ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้น ได้มีนโยบายที่จะจัดตั้งสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ (สวศ.) ขึ้น เพื่อให้ทำหน้าที่เสนอแนะยุทธศาสตร์ ในด้านการเมือง การเศรษฐกิจ การสังคมจิตวิทยาและการทหาร สำหรับผู้บังคับบัญชาระดับสูง

 

 

ครั้นต่อมา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๒๒ จึงได้มีคำสั่งจัดตั้ง สวศ. ขึ้น โดยให้เป็นหน่วยขึ้นตรงวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) มีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฝ่ายวิชาการ (รอง ผอ.วปอ. ฝ่ายวิชาการ) เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ (ผอ.สวศ.) หัวหน้ากองยุทธศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นรองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากองวิชาการต่างๆ ของ วปอ. ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของ สวศ. ตำแหน่งนอกจากนี้ให้บรรจุกำลังพลได้ จึงกำหนดให้ วันที่ ๙ เมษายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาของหน่วยมาจนถึงปัจจุบัน


ปี ๒๕๓๑ เปิดการบรรจุรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ปี ๒๕๓๒ เปิดการบรรจุผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ จากการปรับปรุงโครงสร้างกองบัญชาการทหารสูงสุด (บก.ทหารสูงสุด) กระทรวงกลาโหม (กห.) ในปี ๒๕๓๓ (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๕ ลง ๕ ก.ย.๓๓) ได้มีการจัดตั้งสถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ (สปท.) (ตามคำสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๓๔ ลง ๒๖ มี.ค.๓๔) ขึ้น จึงทำให้ สวศ.เป็นหน่วยขึ้นตรง สปท. (เดิมเป็นหน่วยขึ้นตรง วปอ.) ตั้งแต่ ๒๕ มี.ค.๓๔ ต่อมา สวศ.สปท.ได้รับอนุมัติให้ใช้อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) ๔๑๖๐ ใหม่  (ตามคำสั่ง บก.ทหารสูงสุด ลับมาก ที่ กห ๙๖๑/๔๔ เรื่อง แก้ไขอัตรา บก.ทหารสูงสุด ลง ๙ พ.ย.๔๔) ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๒๕ ก.ย.๔๔ เป็นต้นมา