วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ ศศย.สปท.

         
“เป็นหน่วยงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการศึกษา วิจัย และให้ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ (
Think Tank) ให้เป็นที่ยอมรับของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และประชาชน ภายใน ปี พ.ศ.๒๕๗๐”

 

Vision


• A leading organization in building and disseminating security and strategy knowledge,aiming towards excellence in ASEAN”


ปรัชญา


• ความมั่นคงของชาติเกิดจากการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบ และกว้างไกล


ปณิธาน


• กำหนดแนวคิด ผลิตนักยุทธศาสตร์ พัฒนาชาติให้มั่นคง


พันธกิจ

    1)  ดำเนินการตรวจสอบ ประเมินสภาวะแวดล้อม วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ที่มีผลกระทบต่อกองทัพและประเทศ แก่หน่วยงานของกองทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ

    2)  เสริมสร้างและดำรงเครือข่ายคลังสมองทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ กับหน่วยงานวิชาการด้านความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    3)  ดำเนินงาน ผลิต และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และประชาชน และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

    4)  พัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และการป้องกันประเทศ

    5)  ผลิตนักยุทธศาสตร์ และพัฒนาผู้นำทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ


ค่านิยมหลัก


ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ได้ปลูกฝังให้กำลังพลทุกคน ยึดถือค่านิยมหลักเพื่อพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตามค่านิยมหลักของ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่

          ความเป็นทหารอาชีพ (Professionalism) คือ ความมุ่งมั่นในการทำดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภูมิใจในการทำงาน ประกอบด้วย

          -  ความมีวินัย (Disciplinary)              -  ความซื่อสัตย์ (Integrity)

          -  การสร้างนวัตกรรม (Innovation)      -  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result – based)

          -  ความเป็นผู้นำ (Leadership) 

          ความจงรักภักดี (Loyalty) คือ การยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และการแสดงออกซึ่งการปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งน้อมนำพระบรมราโชวาท มาเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ และการดำเนินชีวิต

         ความกล้าหาญ (Courage) คือ ลักษณะนิสัยที่เข้มแข็ง เพื่อที่จะสร้างเกียรติยศต่อการตัดสินใจว่าผิดหรือถูก และความไม่เกรงกลัวในการเผชิญหน้าต่อภยันตราย กล้าแสดงออกอย่างเข้มแข็งและเปิดเผยต่อสิ่งไม่ถูกต้อง ยอมรับการวิจารณ์ ยอมรับต่อข้อผิดพลาด และปรับปรุงตนเองให้มีผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา

         การทำงานเป็นทีม (Teamwork) คือ การทำงานร่วมกันด้วยความเคารพเชื่อถือ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีการร่วมกันระดมความคิดอย่างมีหลักการและเหตุผล ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกัน

          ค่านิยม ซึ่งยึดถือค่านิยมของกองบัญชาการกองทัพไทย ดังนี้

                   R        =        Respect  จงรักภักดี ทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

                   T        =        Teamwork  การปฏิบัติการร่วม

                   A        =        Altruism  การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

                   R        =        Responsibility  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและสังคม

                   F        =        Faith  การสร้างความเชื่อถือศรัทธา

          ค่านิยม ซึ่งยึดถือค่านิยมของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ดังนี้

                   Ex       =        Expertise  มีความเชี่ยวชาญ

                   P        =        Proactiveness  ทำงานเชิงรุก

                   E        =        Excellence education  มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา

                   R        =        Responsibility  มีความรับผิดชอบ

                   T        =        Teamwork  ทำงานเป็นทีม

          สมรรถนะหลัก ของกำลังพลสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งยึดถือ ดังนี้

                   S        =        Self development พัฒนาตนเอง

                   M       =        Management skills  มีทักษะการบริหารจัดการ

                   A        =        Accountability  มีความรับผิดชอบ

                   R        =        Role model  เป็นต้นแบบที่ดี

                   T        =        Technology skills  มีทักษะด้านเทคโนโลยี


จุดม่งหมาย


• เพื่อให้ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ได้รับการยอมรับในความเป็นหน่วยงานวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงชั้นเลิศ ทั้งในระดับชาติและ
 นานาชาติ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหน่วยงานของกองทัพและรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อเผชิญกับภัคุกคาม
 หลากหลายรูปแบบได้ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของชาติ


เป้าประสงค์


• ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ มีเป้าประสงค์สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดังนี้
• เป็นองค์กรชั้นนำด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศไทย
• เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและอาเซียน

• เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ