เอกสารรายบุคคล

ที่ ชื่อ เอกสารรายบุคคล
01 น.อ.หญิง กฤษณา สมุดสร การจัดทาแผนปฏิบัติการกองแพทย์ สานักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาระยะ 3 ปี (2563-2565)
02 ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ การทบทวนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕)
03 ว่าที่ร้อยโท ขุนทอง สายบุตร การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
04 นางชินนาฏ คุณเจริญ แผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 รองรับ Smart Transport
05 น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อการเป็น SMART SSC
06 นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธำรงกุล ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
07 พ.ท.หญิง ทิพย์รัตน์ ภักดีกุล แผนยุทธศาสตร์พัฒนากรมข่าวทหาร ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕
08 พ.อ.หญิง ทิพรัตน์ วีระวัฒน์ แผนพัฒนาระบบราชการกรมยุทธการทหาร เพื่อรองรับระบบราชการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (ปี 2563 - 2565)
09 นายธนกร ทังตุ่น การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ กองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
10 นายธนเดช ศรีณรงค์ แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกสู่ต้นกล้าแห่งควาดีของประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
11 ร.ต.อ. ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ แผนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟและเพิ่มระบบจัดการขนส่งตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ ( พ.ศ. 2563 – 2566 )
12 พ.ท. ธำรงชัย หนุนภักดี การทบทวนความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท.กับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใต้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล Causal Relationship: XYZ)
13 นายบรรเจิด ถมปัด แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน พ.ศ. 2563-2565
14 น.ท. ประวิทย์ คุณราช ยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเป็น DIGITAL Headquarter ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
15 นางสาวปวีณา เอี่ยมศิริกุลมิตร แผนการบังคับใช้กฎหมายด้านบทบาทอำนาจหน้าที่ ของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเสริมสร้างความสันติสุข ในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะเวลา 5 (พ.ศ. 2563-2568)
16 นายพัฒนา ทิวะพันธุ์ แผนการส่งเสริมการใช้ SOLAR ROOFTOP ภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
17 ร.ท.ดร.พันธ์รบ ราชพงศา แผนพัฒนาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
18 น.ท.หญิง ยลรัตน์ คุ้มเปลี่ยน ร.น แผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาศักยภาพ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2563-2565)
19 นายรุธิระ ประเสริฐศักดิ์ แผนพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลและส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) เพื่อรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ๒๐ ปี องกระทรวงพลังงาน
20 พ.ท.หญิง วาทินี ติงสมบัติยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ปี 2563-2565 มุ่งสู่การเป็น Digital SSC
21 นายเวธิต สุนทรญาติ การเป็นองค์การที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในจังหวัดในด้านเศรษฐกิจและสังคม หอการค้าจังหวัดแพร่ (2563-2568)
22 นางศิริพรรณวดี บัวอินทร์ แผนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี ระยะเวลา 5 ป! (2563-2567)
23 นางศิริมา ไกรพ้น แผนพัฒนาระบบการควบคุมภายในการประปานครหลวง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)
24 นายรุธิระ ประเสริฐศักดิ์ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจของไทย : แพะ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗)
25 นายสุธรรม ลิ่มพานิช แผนปฏิบัติราชการกองตรวจราชการ กรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
26 นายสุธีณพ ลิ่มพานิช แผนเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาธุรกิจองค์กร (พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๗) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTT OR)
27 พ.ต.ท. สุภรณ์ กิจชมภู แผนปฏิบัติราชการเพื่อลดความขัดแย้งตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะในระดับสถานีตารวจ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)
28 น.ท.หญิง อาริยา พรมแก้ว แผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและความมั่นคงในระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕
29 พ.อ. อุกกฤษ รุ่งเรือง แผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและความมั่นคงในระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕