ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์และโทรสาร: 02 277 4300

หน่วยงานภายใน ศศย

ชื่อ Email โทรศัพท์ ประเทศ
สำนักงานผู้อำนวยการ ศศย. ssc.command@gmail.com 0 2277 0696 ไทย
กองสนับสนุน ssc.supp.div@gmail.com 0 2277 4300 ไทย
กองแผนและโครงการ ssc.plan.div@gmail.com 0 2275 5986 ไทย
กองภูมิภาคศึกษา ssc.regi.div@gmail.com 0 2275 5716 ไทย
กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ssc.rese.div@gmail.com 0 2275 5714-5 ไทย