ทำเนียบผู้บังคับบัญชาในอดีต

   


พล.ต.สมาน  ทองอร่าม
ผอ.
สวศ.วปอ.
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ๑ เม.ย.๓๒
–๓๐ ก.ย.๓๒


พล.อ.ต.ประจวบ  ชาญนรา
 ผอ.สวศ.วปอ.
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ๑ ต.ค.๓๒ ๔ก.พ.๓๓


 พล.ต.บุญศักดิ์ กำแหงฤทธิรงค์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ผอ.สวศ.วปอ.  ๕ ก.พ.๓๓ - ๓๑ มี.ค.๓๓ และ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ผอ.สวศ.สปท.  ๑ เม.ย.๓๔ - ๓๐ ก.ย.๓๔

พล.ต.บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์
 ผอ.สวศ.สปท.
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ๑ ต.ค.๓๔ –๓๑ มี.ค.๓๙

 พล.ต. ปิติ  กัมพูพงศ์
 ผอ.สวศ.สปท.
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ๑ เม.ย.๓๙ –๓๐ ก.ย.๔๓

พล.ต.วิศาล จันทสุนทร
ผอ.
สวศ.สปท.
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ๑ ต.ค.๔๕ –๓๐ ก.ย.๔๘

พล.ต.ธัญ  เหมจินดา
ผอ.
สวศ.สปท.
 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ๑ ต.ค.๔๓
–๓๐ ก.ย.๔๕

พล.ต.วิสิษฐ แจ้งประจักษ์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ผอ.สวศ.สปท.   ๑ ต.ค.๔๘ – ๓๑ มี.ค.๕๒ และ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ผอ.ศศย.สปท.  ๑ เม.ย.๕๒ – ๓๐ ก.ย.๕๒

พล.ต. สุรสิทธิ์  ถนัดทาง
ผอ.
ศศย.สปท.
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ๑ ต.ค.๕๒ –๓๐ ก.ย.๕๕


 พล.ต. ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์
 ผอ.ศศย.สปท.
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ๑ต.ค.๕๕ –๓๐ ก.ย.๕๘ พล.ต.จุมพล  เฉลยถ้อย
ผอ.
ศศย.สปท.
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ๑ ต.ค.๕๘ – ๓๐ ก.ย.๕๙

พล.ต. อภิศักดิ์  สมบัติเจริญนนท์
 ผอ.ศศย.สปท.
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ๑ ต.ค.๕๙ – ๓๐ ก.ย.๖๑              

           พล.อ.ต. ภูมิใจ เลขสุนทรากร 

                                    ผอ.ศศย.สปท.
              ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ๑ ต.ค.๖๑ – ๓๐ ก.ย.๖๔

  

พล.ต. ประเทือง ปิยกะโพธิ์
 ผอ.ศศย.สปท.
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ๑ ต.ค.๖๔ 
– ๓๐ ก.ย.๖๕