ผู้บังคับบัญชาปัจจุบันพลตรี ทักษิณ สิริสิงห

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ดำรงตำแหน่ง  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน
พันเอก บัณฑูร  บำเรอราช

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศนาวาเอก รัฐนินท์  เมธีวัชรพัฒน์ 

ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศนาวาอากาศเอกหญิง จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ

ผู้อำนวยการกองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


 

นาวาอากาศเอก ไชยา ออกแดง 

รองผู้อำนวยการ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศนาวาอากาศเอก อาทิตย์ เจนจบสกลกิจ

ผู้อำนวยการกองสนับสนุน

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นาวาอากาศเอก ชูศักดิ์  เกษตรวิทย์

ผู้อำนวยการกองภูมิภาคศึกษา

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ