ผู้บังคับบัญชาปัจจุบันพลตรี นิรุจ  ดวงปัญญา
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

น.อ. ไชยา  ออกแดง
รอง ผอ.ศศย.สปท 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

น.อ. รัฐนินท์  เมธีวัชรพัฒน์ ร.น.
รอง ผอ.ศศย.สปท 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

น.อ. ชูศักดิ์  เกษตรวิทย์
ผอ.กสน.ศศย.สปท. 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

พ.อ. ยิ่งโรจน์  สันติวุฒน์
ผอ.กผค.ศศย.สปท 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

น.อ.หญิง จุฬารัตน์  เพชรวิเศษ
ผอ.กศย.ศศย.สปท 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

พ.อ. บุรฉัตร  มั่งมี
ผอ.กภศ.ศศย.สปท 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ