การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ สปท. ปีงบประมาณ 64 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร