ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่3) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ศศย.สปท. 

ประกาศ ศศย.สปท. เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา  ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ศศย.สปท. จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ปริญญาตรี)

๒. พนักงานบริการ ศศย.สปท. จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.)


การสมัคร 

      ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ถึงวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น.- 15.30 น.
ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลขที่ 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2277 4300 


กำหนดสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ย.64 เวลา 0900 - 1600 ณ ศศย.สปท.  ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) ทั้ง 2 ตำแหน่ง


แผนกธุรการและกำลังพล กสน.ศศย.สปท.