ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา