ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง แสดงเจตนารมณ์เพื่อรักษาจริยธรรมของกระทรวงกลาโหม