วันที่ 4 พ.ย.64 ศศย.สปท. ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565 #เรื่อง "AUKUS ความท้าทายในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก : ผลกระทบต่อความมั่นคงของอาเซียนและไทย"

วันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย.64 :: ศศย.สปท. ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565
เรื่อง "AUKUS ความท้าทายในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก : ผลกระทบต่อความมั่นคงของอาเซียนและไทย"
โดยมี พล.ต. กิตติ คงสมบัติ รอง เสธ.สปท. เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวิทยากรที่มาร่วมในการประชุมได้แก่
- ดร.สุรัชนี ศรีใย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อ.สมปอง สงวนบรรพ์ ผอ.สถาบันโลกคดีศึกษา วิทยสถานสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
- คุณกวี จงกิจถาวร นักวิจัยอาวุโส สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ
- พล.ท. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐวุฒิสภา
ดำเนินรายการโดย : น.อ.หญิง จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ รอง ผอ.กศย.ศศย.สปท. ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.กภศ.ศศย.สปท.ณ ห้อง 421 (ชั้น2) อาคารอเนกประสงค์ สปท. © รวมทั้งมีการประชุมทางออนไลน์ทางระบบ ZOOM ร่วมด้วยอีกทางหนึ่ง