ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ การประชุม NADI Workshop Thailand 2023 21 - 22 JUN- 2023, C STUDIES TER, TH TRACK II NETWORK OF ASEAN DEFENCE' AND SECURITY INST TITUTIONS (NADI) WORKSH HOP ON ASEAN STRATEGICE EOUILIBRI AMID CHANGING WORLD