ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดสัมมนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 7/ 2566 เรื่อง "การพิจารณาร่งแบบประเมินขีดความสามารถของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ" ในวันที่อังคารที่ 16 พ.ค.66 เวลา 1200 - 1600 ศศย.สปท.

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การสัมมนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 7/2566 เรื่อง "การพิจารณาร่างแบบประเมินขีดความสามารถของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ" 

วันอังคารที่ ๑๖ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๔๓๐ - ๑๒๐๐ ศศย.สปท. จัดสัมมนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 7/2566 เรื่อง "การพิจารณาร่งแบบประเมินขีดความสามารถของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ"

โดยมี พล.ต. ทักษิณ สิริสิงห ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรให้ ข้อเสนอแนะต่อร่างแบบประเมินฯ ได้แก่ (1) พล.อ.ต. จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย (2) พ.อ. เกียรติชัย โอภาโส

(3) น.อ. ดรณ์ ทิพนันท์ ร.น. และ (4) ดร.ซวาทิป จินดาวิจักษณ์ พร้อมผู้แทนจากเหล่าทัพ จำนวน 21 นาย เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม 1 ศศย.สปท.