แนวคิดการนำนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า กัมพูชา และลาว ในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๕๕๑ ไปสู่การปฏิบัติที่ให้ผลเป็นรูปธรรม

แนวคิดการนำนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า กัมพูชา และลาว ในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๕๕๑ ไปสู่การปฏิบัติที่ให้ผลเป็นรูปธรรม

ความเป็นมาและสาเหตุของปัญหา
จากอดีตนับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ.๒๕๕๑ ประเทศไทยได้ประกาศใช้นโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นระยะเวลากว่า ๑๕ ปี โดยการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราว ต่อใบอนุญาตให้ทำงาน ทั้งนี้เพื่อควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองให้เข้าสู่ระบบมากขึ้น และสะดวกต่อทางราชการสามารถดูแลได้ทั่วถึง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละสมัยของรัฐบาล