Policy Brief: 2/2563 สถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 COVID-19

Policy Brief: 2/2563 สถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 COVID-19

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมาย (Goal) ในการนำไปสู่การแก้ปัญหาดังกล่าวไว้ว่า ประชาชนไทยปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยไม่สูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรักษาไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของ ASEAN”สำหรับข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นั้น สามารถแบ่งการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ได้เป็น ๗ มิติ ได้แก่ (๑) มิติด้านความเพียงพอของยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย (๒) มิติด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ (๓) มิติด้านการรายงาน อัพเดทข้อมูลผู้ติดเชื้อ (๔) มิติด้านเศรษฐกิจ (๕) มิติการลักลอบเข้าเมือง (๖) มิติการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง   และ (๗) มิติการเดินทางเข้า-ออกประเทศทางอากาศและทางเรือ