การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในห้วงปี พ.ศ. 2566 – 2570

ารพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในห้วงปี พ.ศ. 2566 – 2570