การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก