เอกสารวิจัย (RESEARCH PAPER) เรื่อง แนวทางการประเมินความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทย

เอกสารวิจัย (RESEARCH PAPER) เรื่อง แนวทางการประเมินความพร้อมของกองบัญชาการกองทัพไทย