“การพัฒนาแนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย” Development of Strategic Communication Guidelines for Royal Thai Armed Forces

          เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็น (ร่าง) “การพัฒนาแนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย” (Development of Strategic Communication (STRATCOM) Guidelines for Royal Thai Armed Forces) และพัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ในกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ในทุกระดับ ซึ่งเป็นเอกสารที่ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาหลักการ (Principle) และกระบวนการ (Process) ในการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) ที่เหมาะสมกับบริบทของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความท้าทาย ความหมาย ขีดความสามารถ หลักการของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ และกระบวนในการการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ที่จะสามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

            ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางต่อผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการผู้พัฒนาหลักนิยม ผู้ศึกษา ผู้ฝึกและอบรมในการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ด้วยความสำคัญของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ เอกสารฉบับนี้ยังต้องอาศัยการศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้ได้แนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ สามารถยึดถือและนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป