ผลงานทางวิชาการ [ บทความติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคง (Track II Monitor)]