สรุปการประชุมศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 1-4/2561

เอกสารสรุปการประชุมศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 1 – 4 / 2561

        ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย รวบรวมข้อมูล และข้อคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ทางยทุธศาสตรข์องประเทศตา่ง ๆ โดยมุ่งเน้นในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียนเป็นหลัก เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาและเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคลากรในกองทัพซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีการจัดการประชุมฯ จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

        ครั้งที่ 1 เรื่อง การบูรณาการด้านความมั่นคงเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

        ครั้งที่ 2 เรื่อง อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมผู้สูงอายุ

        ครั้งที่ 3 เรื่อง แนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นรูปธรรมของอาเซียน

        ครั้งที่ 4 เรื่อง Cyber Security : ภัยคุกคามและความร่วมมือในอาเซียน