เอกสารสรุปการประชุมศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ ๑ – ๓ / ๒๕๖๒

เอกสารสรุปการประชุมศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ ๑ – ๓ / ๒๕๖๒

ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย รวบรวมข้อมูล และข้อคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ทางยทุธศาสตรข์องประเทศตา่ง ๆ โดยมุ่งเน้นในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียนเป็นหลัก เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาและเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคลากรในกองทัพซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  มีการจัดการประชุมฯ จำนวน ๓ ครั้ง รายละเอียดดังนี้........