ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕

ภาพอนาคตสำหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕