วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์ ปี 2560

วารสารด้านความมั่นคงอาเซียนและยุทธศาสตร์ (The Journal of ASEAN Security and Security)  ปี 2560

Contents

- Constructing Desirable ASEAN Leadership Competencies Focusing on Sustainable Growth: A solid Foundation for National and Regional Security and Stability
  Asst.Prof. Dr.Patchanee  Taraseina and Dr,Vichak Phongpetra Dean

- Border Security in ASEAN
  Asst.Prof.Nada Chunsom
  Graduate School of Development Economics

- นโยบายอาเซียนต่อการป้องกันปัญหาหมอกควันข้ามแดน
  (ASEAN Policy toward Transboundary Haze Problem)
  ผศ. ดร.พรรณชฎา  ศิริวรรณบุศย์

- โอกาสสำหรับการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าของไทยในอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา
  ดร.วีรินทร์  หวังจิรนิรันดร์ และ ดร.สิริภา  จุลกาญจน์

- ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทอาเซียน : กรณีศึกษาของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
  ดร.จุฬาภรณ์  ขอบใจกลาง  ผศ. ดร.ประยงค์  เต็มชวาลา และ ศ. ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์

- รถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว-ไทย : ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการเชื่อมโยงในอาเซียน
  รศ. ดร.จันทิมา  เขียวแก้ว

- อาเซียนและจีนในระเบียบภูมิภาคใหม่
  ผศ. ดร.ธีระ  นุชเปี่ยม

- ความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  ผศ.พลศาสตร์  เลิศประเสริฐ