คู่มือการกำหนดยุทธศาสตร์ (STRATEGIC FORMULATION HANDBOOK) ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓

คู่มือการกำหนดยุทธศาสตร์ (STRATEGIC FORMULATION HANDBOOK) ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓ (STRATEGIC FORMULATION HANDBOOK) ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓