เอกสารมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ที่มีแนวโน้มกระทบต่อประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ Thailand Strategic Outlook 2023-2027

เอกสารมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ที่มีแนวโน้มกระทบต่อประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ Thailand Strategic Outlook 2023-2027\