บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์ ฉบับที่ 33/66 (3 ก.ค. – 16 ก.ค.66) เรื่อง ดุลยภาพทางยุทธศาสตร์ของอาเซียน กับประเทศมหาอำนาจ

ดุลยภาพทางยุทธศาสตร์ของอาเซียน กับประเทศมหาอำนาจ

สรุปการประชุม NADI Workshop เรื่อง “ดุลยภาพทางยุทธศาสตร์ของอาเซียน กับประเทศมหาอำนาจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก”

         การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงอาเซียน ๒๕๖๖ (Track II Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) Workshop 2023) เป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการประชุมที่เป็นไปอย่างเปิดเผย มีเสรีทางความคิด และสามารถถกแถลงอย่างกว้างขวาง ซึ่งประเด็นที่นำมาระดมความคิดกันในที่ประชุม NADI อาจจะเป็นประเด็นที่อ่อนไหวเกินกว่าที่จะนำประเด็นเหล่านั้นไปพูดคุยหารืออย่างเป็นทางการ ผลการประชุมฯ ในครั้งนี้จะถูกนำเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) เพื่อพิจารณา ผ่านทางการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting: ADSOM) โดยครั้งนี้ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดการประชุมในหัวข้อเรื่อง ดุลยภาพทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนกับประเทศมหาอำนาจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก (ASEAN Strategic Equilibrium with Major Powers amid Changing World Order) ผ่านระบบ VTC (Zoom Meeting) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีเครือข่ายวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงอาเซียน จำนวน ๑๓ สถาบัน จาก ๑๐ ประเทศ เข้าร่วมประชุม