บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์ ฉบับที่ 37/66 (31 ก.ค. - 4 ส.ค.66)

บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๗/๖๖ (๓๑ ก.ค. - ๔ ส.ค.๖๖)

        จากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในสภาวะแวดล้อมของการสื่อสารมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันและแปรเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนที่ได้จากการรับรู้ข่าวสารในปัจจุบัน โดยพลังอำนาจด้านสารสนเทศและสื่อ (Information and Media) ได้เปลี่ยนผ่านจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนและภาคประชาชน เนื่องจากการเชื่อมต่อข้อมูลโดยสมบูรณ์จนทำให้การกระจายตัวของข่าวสารมีความรวดเร็วแบบ (Real time) ทางระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต (Internet) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับชาติแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงทำให้มิติด้านความมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมา