ผลงานทางวิชาการ [ เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง (Thailand SSC Focus)]