การประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง ศศย.สปท. กับ China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) สปจ.

    ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบัน China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) จาก สปจ. โดยมี Dr. Hu Jiping, Vice President of CICIR และคณะร่วมประชุมฯ ในหัวข้อ “SSC, NDSI-CICIR Academic Exchange: Global & Regional Security after COVID-19 Outbreak” ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference)  เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๐๐ ณ ห้องประชุม (๑) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 


บรรยากาศการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านวิชาการของ ศศย.สปท. เป็นอย่างดียิ่ง