ผอ ศศย.สปท. และคณะ เดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ (Think Tank) ในด้านการป้องกันประเทศระหว่าง สปจ.-อาเซียน ณ กรุงปักกิ่ง สปจ. (22-24 ต.ค.62)

สำนักงานกิจการความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ (OIMC) คณะกรรมาธิการกลางการทหาร กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน เชิญผู้บริหารระดับสูงในด้านการป้องกันประเทศ หรือผู้นำของสถาบันคลังสมอง (Think Tank) ของไทย (ในฐานะประธานอาเซียน) เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ (China-ASEAN Think Tank Exchange) ในด้านการป้องกันประเทศระหว่างจีน-อาเซียน (มีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การทหาร กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน กับกองทัพของกลุ่มประเทศอาเซียน


        การประชุม The First China-ASEAN Think Tank Exchange นี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง สปจ. และอาเซียน (China-ASEAN  Comprehensive Strategic Partnership) อภิปรายในหัวข้อ The Current Regional Security Situation โดย ผอ.ศศย.สปท. ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ ASEAN Indo-Pacific Outlook เช่นเดียวกับผู้แทนบรรยายจากชาติสมาชิกอาเซียน และ สปจ. ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้ออภิปราย และหัวข้อบรรยายอย่างกว้างขวาง และการอภิปรายในหัวข้อ “China-ASEAN Defense Cooperation” โดยมีการแบ่งกลุ่มอภิปรายจำนวน 4 กลุ่ม และมีการนำเสนอผลการอภิปรายกลุ่มต่อที่ประชุม        วันที่ 24 ต.ค.62  ผอ.ศศย.สปท. และคณะ ได้รับเกียรติจาก ผบ.พล.ร.3 (พิทักษ์ปักกิ่ง)  ให้การต้อนรับ และจัดพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศของ พล.ร.3 (พิทักษ์ปักกิ่ง) ณ กรุงปักกิ่ง สปจ.