การประชุมสัมมนา [ การประชุมวิชาการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ]