การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SAREC ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "ความท้าทายตามแนวแม่น้ำโขง : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

     ศศย.สปท. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SAREC ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "ความท้าทายตามแนวแม่น้ำโขง : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เมื่อวันที่ 29-31 ก.ค.63 ณ จ.อยุธยา  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานวิชาการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความท้าทายและผลกระทบต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น้ำโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมือต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น้ำโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรองรับกับความท้าทายต่อความมั่นคงแบบองค์รวม ตามแนวแม่น้ำโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ