การประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SAREC) ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง "การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในห้วงปี พ.ศ.2566-2570"

ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SSC Academic Security Research and Expert Center: SAREC) ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในห้วงปี พ.ศ.2566-2570” ระหว่าวันที่ 24-26 พ.ย.64 ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากร ได้แก่ 

- พ.อ. นิธินันท์ ฤทธิ์ชัยทิพย์   ผู้อำนวยการส่วนความมั่นคงพิเศษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กอ.รมน.

- ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลฝ่ายบริการเทคนิคสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 


และมีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง ในการขับเคลื่อน 

“แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง