ประชุมจัดทำ Security Lab เรื่อง "การต่อต้านการก่อการร้าย"

        ศศย.สปท. ประชุมเชิงปฎิบัติการรจัดทำ Security Lab เรื่อง "การต่อต้านการก่อการร้าย" เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.63 เวลา 1300-1600 โดยมีผู้แทนจาก ขว.ทหาร  และ ศตก. เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย