ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง "Thailand Strategic Security Review 2021-2024" ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มี.ค.๖๕ ห้อง บฑว.๑ สปท.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง "Thailand Strategic Security Review 2021-2024" ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มี.ค.๖๕ ห้อง บฑว.๑ สปท.