สรุปผลการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากองทัพไทยเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0”

สรุปผลการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากองทัพไทยเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” วันที่ ๙ – ๑๐ เม.ย.๖๑ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

โดยมี พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.ฯ เป็นประธานฯ และมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ไขรหัสประเทศไทย ๔.๐ สู่เส้นทางกองทัพ ๔.๐” โดย พ.อ.ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ และการเสวนาวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนากองทัพเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0”โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนสู่กองทัพ ๔.๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบ