สรุปผลการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๑ เรื่อง “การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ”

สรุปผลการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๑ เรื่อง การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘๐๐ ๑๖๐๐ ณ โรงแรม เดอะ เวโล อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

โดยมี พล.ต.อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.ฯ เป็นประธานฯ ซึ่งมีการปาฐกถาพิเศษ จาก นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ไทยนิยมยั่งยืนเพื่อเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชน” และการอภิปรายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการระดมสมองในประเด็นเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ" รายละเอียดตามเอกสารแนบ