การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา (ศอศ.) ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง "การดำเนินยุทธศาสตร์ของชาติมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา (ศอศ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง “การดำเนินยุทธศาสตร์ของชาติมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ระหว่างวันที่ 1-3 ธ.ค.65  ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จว.อ.ย. โดยมี พล.ท. นที วงศ์อศเรศ รอง ผบ.สปท. เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยาย ได้แก่

1. การบรรยาย เรื่อง “บทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดย ผศ.ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย

2. การบรรยาย เรื่อง “บทบาทของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. การบรรยาย เรื่อง ท่าทีของอาเซียนในการรับมือกับการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาค” โดย รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์