การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 2/64 เรื่อง "อนาคตความมั่นคงทางสาธารณสุขของอาเซียน"

        ศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. โดย ศศย.สปท. (ฝ่ายเลขานุการฯ) จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ ศอศ.สปท. ครั้งที่ 2/64 เรื่อง "อนาคตความมั่นคงทางสาธารณสุขของอาเซียน" เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พ.ย.63 ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 1 สปท.

โดยมี พล.ต. กิตติ  คงสมบัติ  รอง เสธ.สปท. เป็นประธานการประชุม   และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมอภิปรายในครั้งนี้ ได้แก่

1) นพ. ดร.อนุพงษ์  สุจริยากุล     นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2) นพ. นพพร  ชื่นกลิ่น     ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

3) ศ. ดร.สุภา  เพ่งพิศ      อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล / อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย น.อ. ชูศักดิ์  เกษตรวิทย์  ผอ.กภศ.ศศย.สปท.