การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. (ศอศ.สปท.) ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “AUKUS ความท้าทายในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก : ผลกระทบต่อความมั่นคงของอาเซียนและไทย”

ศูนย์อาเซียน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย ศูนย์ศึกษายุทธสาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ฝ่ายเลขานุการฯ) จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. (ศอศ.สปท.) ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “AUKUS ความท้าทายในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก : ผลกระทบต่อความมั่นคงของอาเซียนและไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย.64 ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สปท.เรื่อง “AUKUS ความท้าทายในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก : ผลกระทบต่อความมั่นคงของอาเซียนและไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย.64 ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สปท. มี พล.ต. กิตติ คงสมบัติ รอง เสธ.สปท. เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมอภิปรายในครั้งนี้ ได้แก่

1. ดร.สุรัชนี ศรีใย

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. อาจารย์ สมปอง สงวนบรรพ์

ผู้อำนวยการสถาบันโลกคดีศึกษา วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หรือ “ธัชชา” (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts –TASSHA)

3. คุณกวี จงกิจถาวร

นักวิจัยอาวุโส สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ

4. พลโท อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์

เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอเเนะ เร่งรัด การดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐวุฒิสภา