การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. (ศอศ.สปท.) ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง "เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology): ผลกระทบต่อความมั่นคงของอาเซียนและไทย"

ศูนย์อาเซียน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย ศูนย์ศึกษายุทธสาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ฝ่ายเลขานุการฯ) จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. (ศอศ.สปท.) ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง “เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology): ผลกระทบต่อความมั่นคงของอาเซียนและไทย” ในวันที่ 23-25 ธ.ค.64 ณ โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดย พล.ต. ประเทือง  ปิยกะโพธิ์  ผอ.ศศย.สปท.  เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมอภิปรายในครั้งนี้ ได้แก่  1) ศ. ดร. ธนารักษ์  ธีระมั่นคง   2) ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์   3) ผศ. ดร.รัชนี กุลยานนท์ และ  4) พล.อ.ต. จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย เสนาธิการ รร.นนก